همزمان با حضور حاج محمدی در خوزستان، مدیران سازمان زندان ها از زندان های این استان بازدید کردند. در اولین روز از برنامه سفر رییس سازمان زندان ها به استان خوزستان، جمالیان مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان با حضور در زندان مرکزی اهواز(شیبان) از بخش های مختلف اداری، اندرزگاهی، پشتیبانی و […]

همزمان با حضور حاج محمدی در خوزستان، مدیران سازمان زندان ها از زندان های این استان بازدید کردند.

در اولین روز از برنامه سفر رییس سازمان زندان ها به استان خوزستان، جمالیان مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان با حضور در زندان مرکزی اهواز(شیبان) از بخش های مختلف اداری، اندرزگاهی، پشتیبانی و … بازدید کرد.

وی در این بازدید که بیش از ۱۰ ساعت بطول انجامید با حضور در اندرزگاه های مختلف از نزدیک با زندانیان خوابگاه ها نیز دیدار و گفتگو نمود و روند ارایه خدمات اصلاحی، تربیتی و حقوق شهروندی به این آنان را بررسی کرد.

جمالیان در این بازدید برای شتاب در روند اجرای برنامه ها و اولویت های سازمان در زندان مرکزی اهواز، توصیه ها و تاکیدات لازم را به همکاران ارائه نمود.

وی در خاتمه از اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف قدردانی نمود.