از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در حکمی حجت الاسلام موسوی بعنوان جانشین رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان منصوب شد.

از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در حکمی حجت الاسلام موسوی بعنوان جانشین رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان منصوب شد.

با توجه به عملکرد حجت الاسلام سید جابر موسوی با پیشنهاد مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در حکمی وی بعنوان جانشین رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان منصوب شد.

گفتنی است حجت الاسلام موسوی در حال حاضر رئیس حوزه ریاست کل دادگستری و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان می باشند.