فولاد خوزستان با جدیت تملک فولاد اکسین را دنبال می‌کند و آمادگی این را دارد که در اولین فرصت این شرکت را تملک کند. اخیرا استاندار خوزستان نامه‌ای در خصوص ضرورت واگذاری اکسین به فولاد خوزستان به ریاست محترم جمهور نوشته‌اند و مذاکرات بین فولاد خوزستان و وزارت رفاه در این مورد در جریان است. […]

فولاد خوزستان با جدیت تملک فولاد اکسین را دنبال می‌کند و آمادگی این را دارد که در اولین فرصت این شرکت را تملک کند.
اخیرا استاندار خوزستان نامه‌ای در خصوص ضرورت واگذاری اکسین به فولاد خوزستان به ریاست محترم جمهور نوشته‌اند و مذاکرات بین فولاد خوزستان و وزارت رفاه در این مورد در جریان است.
اکسین فرزند جدا شده از شرکت مادر یعنی فولاد خوزستان است و بازگشت این شرکت به «فخوز»، زنجیره تولید در فولاد خوزستان را تکمیل می‌کند و ظرفیت تولید فولاد اکسین را افزایش می‌دهد و مواد اولیه این شرکت نیز از سوی فولاد خوزستان تامین می‌ شود و با این الحاق در نهایت آرزوی مردم خوزستان محقق خواهد شد.