گواهینامه حلال برای محصول شکر سفید غذایی کشت و صنعت حکیم فارابی تمدید گردید. تاییدیه حلال که پیش از این برای شکر سفید غذایی تولیدی شرکت دریافت گردیده بود، از سوی مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۳ شمسی تمدید و در اختیار شرکت حکیم فارابی قرار گرفت.

گواهینامه حلال برای محصول شکر سفید غذایی کشت و صنعت حکیم فارابی تمدید گردید.
تاییدیه حلال که پیش از این برای شکر سفید غذایی تولیدی شرکت دریافت گردیده بود، از سوی مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۳ شمسی تمدید و در اختیار شرکت حکیم فارابی قرار گرفت.