شهبازی معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت:  با توجه به شرایطی که مخازن سد‌های استان دارند، بارش‌ها با ابعاد و میزانی که رخ داده، به معنای افزایش حجم ذخایر سد‌ها نیست.

او افزود: بارندگی‌ها توان تامین بخشی از نیاز‌های کشت‌های پاییزه به ویژه در حوزه مارون-جراحی و بخش‌های پایین دست داشته اند، بطوریکه حوزه‌های میانی پایین دست مارون فعال شده اند.

شهبازی اضافه کرد: بخش زیادی از نیاز آبی به ویژه مناطق پایین دست از جمله؛ شادگان و بندر ماهشهر هر چند به میزان محدود، تامین خواهد کرد.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان  ادامه داد: در حوضه رودخانه کارون شاهد فعال شدن دشت بزرگ هستیم و ۲پیک جریان آب در این منطقه اتفاق افتاد که در تنظیم جریان سد‌های پایین دست شاخه کارون موثر خواهند بود.

این مقام مسئول گفت: مدیریت کمی و کیفی در حوضه رودخانه کارون در شرایط فعلی به دلیل وجود آب‌های شور که حوضه‌های میانی وارد می‌شوند، مهم بوده و خوشبختانه تدابیر و تهمیدات در این زمینه اندیشیده شده و شرایط تحت نظر است.