فرزادجونعلی وند مدیرعامل سد ونیروگاه شهیدعباسپور ضمن اعلام این خبر گفت:پس ازتغییر شرایط آب و هوایی و سردشدن هوا که به تبع آن افزایش ولتاژ شبکه برق ایران را در پی دارد، راکتورخط رودبار پست عباسپور پس از اخذ مجوزات لازم از سوی دیسپاچینگ ملی، دراختیار گروه های فنی و‌ تعمیراتی قرارگرفت.

جونعلی وند افزود: در این عملیات فعالیت هایی از قبیل آچارکشی نقاطی که در معرض تنشهای مکانیکی و الکتریکی قرار داشتند و در ترموگرافی به صورت هات اسپات نمود داشتند،و شستشوی کامل راکتور،فیلتراسیون روغن راکتور و درنهایت پس از موفقیت آمیزبودن تستهای مکانیکال و الکتریال و به منظور تنظیم ولتاژشبکه برق ایران این راکتور در مدار قرار گرفت.