مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از ترمیم و بازسازی سردهانه یکی از انهار فرعی منشعب از نهر لشکرآباد به نام نهر سید موسی خبر داد.

“محمد عرب” با اشاره به این که طی چند روز اخیر، دیواره یکی از انهار فرعی منشعب از نهر لشکر آباد بر اثر آبشستگی به طور کامل ریزش کرد گفت: جاده سرویس این نهر نیز به همین دلیل غیرقابل تردد شد که در یک اقدام فوری و با استفاده از یک دستگاه لودر، دیواره این نهر ترمیم و بازسازی شد.

گفتنی است نهر لشکرآباد یکی از انهار شبکه آبیاری تلفیقی در حوزه مرکزی است که بالغ بر ۱۲۰ نهر فرعی دارد و اراضی کشاورزی تحت پوشش آن معادل پنج هزار هکتار می باشد.