مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه از شروع تعمیرات سالیانه واحد سوم این نیروگاه خبر داد

محمدرضا یزدانی پور ضمن اعلام این خبر گفت: انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه کرخه با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق کشور و معاونت بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان در راستای آمادگی و نگهداری هر سه واحد نیروگاه و پایداری شبکه برق کشور ، بصورت سالیانه انجام می پذیرد.

وی افزود ؛ برای اخذ مجوز خروج واحد و انجام اورهال سالیانه ، بین بخش های دفتر فنی، تعمیرات و بهره برداری نیروگاه ، برنامه ریزی انجام تعمیرات سالیانه هر سه واحد این نیروگاه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این برنامه ریزی ، تعمیرات سالیانه واحد اول و دوم این نیروگاه در پاییز سال جاری صورت گرفته است و واحد سوم از روز شنبه چهارم دی ماه به مدت ۴۵ روز در اورهال سالیانه قرار دارد.