امور مساحی این شرکت در راستای انجام وظایف اصلی خود، عملیات مساحی اراضی تحت کشت در فصل زراعی زمستانه ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را آغاز کرد.

گفتنی است واحد مساحی، همه ساله اراضی تامین آب شده که در سطح شبکه ها‌ی تحت پوشش شرکت می‌باشند را مساحی نموده و گزارش آن را در سامانه “ساماب” ثبت می‌کند.