صبح دیروزجلسه مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ سازمان آب و برق خوزستان با حضور مدیرعامل و معاونین این سازمان بصورت ویدئو کنفرانس با معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

صبح دیروزجلسه مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ سازمان آب و برق خوزستان با حضور مدیرعامل و معاونین این سازمان بصورت ویدئو کنفرانس با معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

tamaloke daraei haye sale1399  1400-10-21 (56)_resize

tamaloke daraei haye sale1399  1400-10-21 (62)_resize

tamaloke daraei haye sale1399  1400-10-21 (69)_resize

tamaloke daraei haye sale1399  1400-10-21 (78)_resize