جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر حمیدیه با آقای معین پور معاونت مالی و پشتیبانی شرکت حفاری انرژی گستر پارس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ جهت پیگیری وصول عوارض و‌ حقوق قانونی شهرداری و همچنین ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت، در شهر حمیدیه.

جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر حمیدیه با آقای معین پور معاونت مالی و پشتیبانی شرکت حفاری انرژی گستر پارس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ جهت پیگیری وصول عوارض و‌ حقوق قانونی شهرداری و همچنین ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت، در شهر حمیدیه.