رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ظرفيت هاي سرمايه گذاري در استان ، در تمامي بخش هاي كشاورزي ، بايد شناسايي و بررسي شود و جهت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، در تمامي شهرستان هاي استان ، فراخوان زده شود. رییس سازمان در دوازدهمين جلسه كارگروه فني و تخصصي سرمايه گذاري بخش كشاورزي گفت: […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ظرفيت هاي سرمايه گذاري در استان ، در تمامي بخش هاي كشاورزي ، بايد شناسايي و بررسي شود و جهت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، در تمامي شهرستان هاي استان ، فراخوان زده شود.

رییس سازمان در دوازدهمين جلسه كارگروه فني و تخصصي سرمايه گذاري بخش كشاورزي گفت: اين كارگروه بايد پروژه هاي كلان و زنجيره اي را توسعه دهد همچنين اشتغال هاي مستقيم و صنايع فراوري و تبديلي محصولات كشاورزي را در بر گيرد و به صورت غير مستقيم اشتغال زايي فراوان داشته باشد.
خدا رحم امیری زاده اظهار داشت :اين اقدام باعث مي شود جایگاه محصولات كشاورزي استان ارتقا پيدا كند.

وی تصریح نمود: ظرفيت هاي بي شماري در استان خوزستان وجود دارد.که بايد فرصت هايي در اختيار سرمايه گذاران در اين بخش قرار داد تا بيش از پيش به رشد و توسعه كشاورزي استان كمك كنيم ، تا مردم بهره كافي را ببرند.

اميري زاده اضافه کرد: ظرفيت هاي سرمايه گذاري در استان خوزستان ، در تمامي بخش هاي كشاورزي ، بايد شناسايي و بررسي شود و جهت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، در تمامي شهرستان هاي استان ، فراخوان زده شود.

وي در پايان تصریح نمود :هر شهرستاني ويژگي هاي منحصر به فرد خود را دارد که بايد شناسايي و معرفي شوند تا سرمايه گذاران از قابليت هاي اين شهرستان ها آشنايي كامل را بدست آورند.