مدیرعامل سدو نیروگاه شهید عباسپور از آغاز تعمیرات سالیانه واحدشماره دو در این نیروگاه خبر داد.

“فرزادجونعلی وند” ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تعمیرات وبازرسی های سالیانه به عنوان یکی ازارکان اساسی درحفظ ونگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب می شود و انجام اصولی این بازرسی ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر می باشد.
جونعلی وندگفت: تعمیرات سالیانه واحدشماره دو با همکاری معاونت بهره برداری سد و نیروگاههای سازمان آب وبرق خوزستان و شرکت تعمیرات آغازشد.
مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در ادامه افزود:دراین اورهال انجام تعمیرات روتین وبازرسی ازسیستم های ترانسفورماتورهای قدرت، تست های ژنراتور، تعمیروآب بندی شفت سیل توربین، شیرپروانه ای، سیستم تحریک، حفاظت، پایش وضعیت تست و آنالیز روغن، کالیبراسیون، تکمیل سیستم ایونت رکوردر(وقایع نگار) تعمیرونشتی گیری شیرهای کولینگ ترانسها و تعویض لوله های ۱۴ اینچ تخلیه آبراهه صورت می پذیرد.