مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ از تعویض رابر دیسک شیر پروانه ای واحد شماره 5، این نیروگاه خبرداد.

سید حمید صالحی گفت: تعویض رابر دیسک شیر پروانه ای واحدشماره ۵ نیروگاه، بدلیل عدم پاس نمودن تست های مختلف جهت آب بندی مناسب دیسک، در برنامه ی اورهال سالیانه ۱۴۰۰ قرار گرفت و پس از عملیات دمونتاژ کامل، رابر جدید با سختی مناسب  توسط واحد تعمیرات مکانیک جایگزین و نصب شد.

وی افزود: با اتمام عملیات مونتاژ، تست های لازم انجام و مورد تایید واحد فنی و مهندسی واقع گردید .