همزمان با ۱۵ اسفندماه، روز درختکاری در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی گرامی داشته شد. این مراسم صبح روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی و با حضور مدیرعامل و معاونین محترم شرکت و جمعی از مدیران و روسا برگزار گردید که با کاشت نهال، این روز گرامی داشته شد.

همزمان با ۱۵ اسفندماه، روز درختکاری در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی گرامی داشته شد.
این مراسم صبح روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی و با حضور مدیرعامل و معاونین محترم شرکت و جمعی از مدیران و روسا برگزار گردید که با کاشت نهال، این روز گرامی داشته شد.