طی مراسمی با اهدا لوح توسط آقای بلادیان مسئول ستاد اقامه نماز استان خوزستان از فعالیتها و تعهدات این ستاد در برگزاری و احیا نماز و فرائض دینی طی لوح تقدیر شد.

طی مراسمی با اهدا لوح توسط آقای بلادیان مسئول ستاد اقامه نماز استان خوزستان از فعالیتها و تعهدات این ستاد در برگزاری و احیا نماز و فرائض دینی طی لوح تقدیر شد.