انجام پروژه انتقال پساب "آب شیرین کن" چوئبده در حوزه کارون جنوبی، با همکاری شرکت آبیاری کرخه و شاوور در حال انجام است.

پروژه انتقال پساب “آب شیرین کن چوئبده” که قرار است طی روزهای آینده به عنوان یک طرح ملی افتتاح شود، با همکاری شرکت آبیاری کرخه و شاوور تسریع شد. خروجی پساب این آب شیرین کن با نظر شرکت آبفا آبادان، به شبکه زهکشی DPS1 چوبده که مورد نظر آبفا آبادان بود هدایت شده است.

این طرح که با نظارت واحد بهره برداری و فنی‌مهندسی و تعمیرات شرکت کرخه و شاوور، نکات فنی لازم و حریم کانال TB  رعایت شده است، توسط پیمانکار آبفا اجرا شد.

گفتنی است با نظارت دقیق شرکت، مشخص شد این پروژه در یک نقطه با کانال TB تلاقی دارد که به دلیل حساسیت موضوع، ابعاد فنی آن بررسی شد و با انجام اصلاحات لازم، به پایان رسید.