عملیات برداشت کلزا از سطح ۱۴۸ هکتار از مزارع شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی آغاز شد.

پس از پایان عملیات برداشت نیشکر، هم اکنون برداشت محصول استراتژیک کُلزا در اولین ماه بهاری از سطح ۱۴۸ هکتار از زمین های کشاورزی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با همت کارکنان این واحد آغاز شد.

در ادامه: همچنین پس از پایان عملیات برداشت کُلزا، عملیات برداشت گندم و آفتابگردان در آینده نزدیک شروع خواهد شد.