محمد امین معین راد گفت: خرید گندم و کلزا از ۲۲ فروردین ماه به صورت رسمی در استان آغاز و تا کنون ۱۳ شهر استان درگیر این فرایند هستند.
وی ادامه داد: تا کنون ۲۳ هزار تن گندم و ۵ هزار ۱۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.
مدیر تعاون روستایی استان با بیان آن مطلب که تا کنون شهرستان هندیجان با خرید بیش از ۱۴ هزارتن گندم پیشتاز خرید گندم استان بوده است تصریح کرد: تا کنون شهرستان شوش نیز با خرید ۴ هزار ۲۰۰ تن کلزا پیشتاز خرید این محصول با ارزش است.