🔹طی حکمی، تورج بهادری مدیرعامل پیشین شرکت کشت وصنعت فارابی، بعنوان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا منصوب و جایگزین منصور همدان نژاد شد.

🔹گفتنی است در حکمی دیگر، منصور همدان نژاد بعنوان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر منصوب شد.