“فرزاد جونعلی وند ” ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت جلوگیری از خوردگی سطوح فلزی و فرسودگی رنگ بدنه ترانس اقدام به رنگ آمیزی ترانس های قدرت واحد هفت کردیم.

وی افزود: در اجرای این رنگ آمیزی پس از زنگ زدایی، تمیز کاری و آماده سازی کامل سطوح، با استفاده از رنگ های اپوکسی اقدام به رنگ آمیزی کامل ترانس های واحد هفت گردید.

گفتنی است نیروگاه دوم سدونیروگاه شهیدعاسپوردارای چهار واحد۲۵۰ مگاواتی می باشد.