*امیر حسین نظری مدیر کل صنعت،معدن وتجارت خوزستان بیان کرد:در فروردین ماه سال جاری بازرسان صنعت، معدن وتجارت خوزستان ۱۲۹۱۸ بازرسی انجام داده و بازرسان مجامع امور صنفی تعداد ۲۷۶۳ بازرسی را گزارش دادند،که در پی آن منجر به تشکیل ۱۱۵۳ پرونده تخلف از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت بوده و ۲۳۹ پرونده تخلف از سوی بازرسان مجامع امور صنفی گزارش شده است.*

امیر حسین نظری مدیر کل صمت خوزستان بیان کرد:در فروردین ماه سال جاری بازرسان صمت خوزستان ۱۲۹۱۸ بازرسی انجام داده و بازرسان مجامع امور صنفی تعداد ۲۷۶۳ بازرسی را گزارش دادند،که در پی آن منجر به تشکیل ۱۱۵۳ پرونده تخلف از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت بوده و ۲۳۹ پرونده تخلف از سوی بازرسان مجامع امور صنفی گزارش شده است.

دکتر نظری گفت:ارزش ریالی پرونده‌های متشکله از سوی بازرسان صمت ۵۸۵۷۴۰۵۱۲۲۴۴۱ بوده و ارزش ریالی پرونده‌های بازرسان مجامع امور صنفی ۳۵۹۶۶۲۴۵۶۱ بوده است که جهت صدور حکم و رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شدند. *روابط عمومی اداره کل صنعت معدن وتجارت استان خوزستان*