محمد امین معین راد گفت: خرید دانه روغنی کلزا یکی از استراتژیک ترین خریدها توسط تعاون روستایی در راستای تولید روغن خوراکی مورد نیاز مردم می باشد.
وی ادامه داد: از این رو در ۱۷ شهرستان استان خوزستان موفق به خرید بیش از ۴۹ هزار و ۸۳۳ تن کلزا تا پایان دهم اردیبهشت ماه شده ایم و این روند کماکان ادامه دارد.
مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: در این بین شهرستان شوش با خرید بیش از ۲۶ هزار و ۶۷۵ تن و دزفول با خرید ۸ هزار و ۳۸۲ تن دو شهر پرخرید کلزا به شمار می آیند.
معین راد گفت: همچنین لازم به ذکر است که از کلزا خریداری شده ۳۸ هزار و ۱۸۲ تن بارگیری و به مقاصد مورد نظرحمل شده اند.