دومین نشست كارگروه تخصصی بررسی تغییر ساعت نوبتكاری واحدهای عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب روز یک‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱  برگزار شد.

در این نشست ضمن تشریح نتایج بررسی‌های بعمل‌ آمده از سوی مدیران و روسای ادارات ذیربط و نمايندگان نيروهاي نوبتكاري طی ۲ هفته گذشته، تاکید شد تصمیمی اتخاذ خواهد شد كه در نهايت هم صرفه و صلاح سازمان و هم رضایت حداكثري نیروهای نوبتکار در نظر گرفته شود.

بر این اساس مقرر شد با انجام نظرسنجی کامل و جامع از نیروهای عملیاتی در خصوص نوبتکاری ۸ ساعته یا ۱۲ ساعته تصمیم نهایی با لحاظ همه جوانب اتخاذ گردد.