شنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۱،در راستای تنظیم بازار و عرضه مناسب شکر در استان خوزستان، با توجه به وجود شرکت توسعه نیشکر در استان جلسه ای به ریاست سید سعید حسینی نژاد مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت، تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

حسینی نژاد گفت: در این جلسه ضمن بیان مسائل کارشناسی، میزان نیاز استان بر اساس سرانه مصرف و همچنین شکر مورد نیاز صنف و صنعت بررسی گردید و در نهایت مقرر شد که شکر مورد نیاز استان توسط شرکت توسعه نیشکر تامین گردد.