هیاهوی کمباین‌ها و جنب و جوش کارگرها در مزارع کُلزا، نغمه تولید را بار دیگر در کشت و صنعت‌های نیشکری سر داده و با برداشت این محصول استراتژیک، گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور برداشته شده است.

کشت‌های غیرنیشکری مثل گندم، کلزا و آفتابگردان در کنار کشتِ نیشکر، توسعه نیشکر را به «شرکتی راهبردی» در حوزه کشاورزی تبدیل کرده است.

بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی آیشی هشت کشت و صنعت، در شمال و جنوب خوزستان، به سه کشت گندم، کلزا و آفتابگردان اختصاص یافته که از این سطح، ۳۱ هزار و ۳۰۰ تن محصول غیرنیشکری برداشت و به مراکز خرید با قیمت مصوب دولت، تحویل داده خواهد شد.