”الماس سنایی مطلق”، با اشاره به گسترش پدیده خشکسالی و کم آبی در حوضه مارون گفت: با هدف حفظ نظم در شبکه های آبیاری مارون و تامین آب کشاورزان طرف قرارداد، از برداشتهای غیرمجاز آب و کشت های غیرمجاز جلوگیری و با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفت.

وی از گشت زنی اداره حریم بانی آن شرکت بر اساس گزارش تخلفات ارسالی از سوی واحدهای مختلف شرکت به ویژه اداره حراست و امورمحرمانه و مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، جهت اقدامات اولیه و عکسبرداری از تخلفات انجام شده خبر داد.

سنایی مطلق، با بیان این که در این گشت ها، موارد تخلف بر اساس مقررات با حضور نماینده حقوقی شرکت و عوامل نیروی انتظامی، شناسایی و با متخلفان برخورد خواهد شد تصریح کرد: پرونده های مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون، کمبود منابع آبی در تمامی حوضه های تحت پوشش آن شبکه  را یادآور شد و از دستورالعمل های ستاد خشکسالی استانداری خوزستان مبنی بر ممنوعیت کشت های پرمصرف علی الخصوص شلتوک در تمامی استان خوزستان خبر داد و افزود: تعدادی از کشاورزان انتهای کانال D شبکه جنوب بهبهان ( بعداز روستای اسلام آباد ) مبادرت به انشعاب غیرمجاز آب جهت اراضی خارج از محدوده کردند که با همکاری پاسگاه انتظامی منطقه، لوله های پلی اتیلن انتقال آب جمع آوری و با تشکیل پرونده و ارجاع آن به دادگاههای مربوطه، حکم قضائی صادر و با متخلفان برخورد مناسب قانونی صورت گرفت.