رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:  با تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان مهندسی ساختار و بهره وری و انجام بررسی های جامع کارشناسی، تاکنون ۴۶۹ سمت بهینه جهت تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند “و” ماده ٤٤ برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، ایجاد و در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت ثبت گردیده است.

محمدرضا آبیار گفت: ضمن تبریک به این عزیزان امید است تغییرات مذکور زمینه بهبود وضعيت شغلی و به تبع آن تلاش مضاعف در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي راهبردي و افزایش بهره وری سازمان گردد.

وی افزود: در پایان از زحمات همكاران مديريت منابع انساني ستاد، شركت هاي بهره برداري تابعه و مديريت مهندسي ساختار شركت ملي نفت ايران كه در جهت تسريع و تسهيل ايجاد سمت‌هاي موصوف این امور را ياري نمودند  سپاسگزاری می شود.