جلسه بررسي وضعيت و ارتقاي عملكرد مديريت انسجام خطوط لوله انتقال نفت مناطق نفتخيز جنوب با محوريت بررسي مسايل، مشكلات و تنگناهاي پياده سازي مديريت انسجام خطوط لوله در شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان برگزار شد.

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در اين جلسه طي سخناني با اشاره به اهميت مديريت انسجام خطوط لوله ( PIMS ) اظهار داشت: بنا بر اهميت وتأكيد مديريت ارشد بر پياده سازي كامل و اثرگذار مديريت انسجام خطوط لوله‌، مي بايست ضمن زيرساخت‌ها و نيازمندي‌هاي مربوطه از جمله نيروي انساني و منابع مالي مكفي نيز در اختيار شركت بهره بردار قرار بگيرد .

مهندس عليرضا هيهاوند با عنوان اينكه در محدوده جغرافيايي و عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان حدود ۲۲۰۰ كيلومتر خطوط لوله جرياني و اصلي وجود دارد گفت: وجود رودخانه‌ها، سدها و حوضه‌هاي گسترده و وسيع آبي در حوزه عملياتي اين شركت باعث شده تا همواره فرآيند انتقال نفت و گاز با چالش‌ها و حساسيت‌هاي بسيار مواجه باشد .

وي افزود: عليرغم كمبود شديد نيروي انساني در ساختار كاركنان رسمي و اركان ثالث‌، با جديت و پشتكار همكاران بخش‌هاي مختلف علي الخصوص فني و عمليات‌، پروسه ي بازرسي و تعميرات خطوط لوله همواره در بالاترين سطح كيفي انجام شده و حادثه ي جدي نشت نفت رخ نداده است .

وي همچنين كمبود نيروي انساني و فرسودگي ناوگان خودرويي را از ديگر محدوديت‌ها و مشكلات اين شركت برشمرد و گفت: با توجه به وسعت حوزه عملياتي و صعب العبور بودن مسير دسترسي به چاه‌ها‌، خطوط لوله و تأسيسات فرآورشي‌، ضرورت دارد در خصوص نوسازي ناوگان خودرويي و تخصيص اعتبارات مالي مساعدت صورت پذيرد .

مديرتوليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيز طي سخناني در اين جلسه اظهار داشت: يكي از دارايي‌هاي مغفول و پنهان صنعت نفت طي سالهاي متمادي‌، خطوط لوله است كه البته نقشي بسزا در عملكرد و تحقق تعهدات توليد ايفا مي كند.

مهندس غلامرضا نوراني افزود: خطوط لوله به دليل شرايط محيطي‌، خاصيت سيال و شرايط جغرافيايي همواره در معرض تهديد‌، تخريب و نشت وجود دارند كه بمنظور پاسداشت محيط زيست و صيانت از منابع و اموال ضرورت دارد همواره اطلاعات اين خطوط جمع آوري و پايش گردد.

در ادامه اين جلسه‌، وضعيت‌،مشكلات و عملكرد واحد جديد PIMS، وضعيت ارزيابي ريسك وسامانه الكترونيكي خطوط لوله، مشكلات و تنگناهاي خطوط لوله توسط مديران و كارشناسان حاضر در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پايان‌، مديرتوليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با همراهي مدير عامل و مديرعمليات شركت بهره بردار با حضور در تأسيسات طرح توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان مسايل و روند تحويل گيري تأسيسات‌، مسايل و مشكلات آنرا از نزديك مشاهده و بررسي نمودند.