مهندس جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خوزستان گفت؛تعداد ۵۶۲ ناظر افتخاری در استان خوزستان مشغول به فعالیت بوده حاصل زحمات این عزیزان منجر به تشکیل ۳۲۵۰ گزارش پرونده تخلف بوده است که این سازمان ارسال گردید.