فرزاد جونعلی وند ، با اشاره به شروع فصل تابستان و اهمیت و ضرورت آمادگی واحد‌ها در پیک شبکه سراسری کشور گفت:تست پایش تجهیزات نیروگاه (condition monitering) کنترلی شامل ژنراتور‌ها، یاتاقانها، رادیاتورها، گاورنر ها، ترانس‌های قدرت و روغن‌های مورد استفاده در تجهیزات اصلی و کمکی مطابق برنامه زمان بندی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور به پایان رسید.

وی ، هدف از انجام این عملیات را بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری واحد‌های نیروگاه و شبکه سراسری عنوان کرد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که اندازه گیری ارتعاشات مکانیکی واحد و ترموگرافی و آنالیز و تصفیه روغن بر روی هشت واحد نیروگاه و ترانس‌های قدرت و کلید خانه انجام شد تصریح کرد: با انجام بموقع “پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی” چندین مورد نارسایی جزیی شناسایی و رفع عیب شد.