حمد دریس گفت: زهکش روستای رمیله واقع در شبکه آبیاری رامشیر احیا و بازسازی شد.

وی افزود: حدود ۴۰ هکتار از اراضی روستای رمیله به دلیل بالا آمدن زهآب و بالا رفتن  میزان شوری خاک دچار مشکلات فراوان شده اند.

دریس گفت: با توجه به وجود زهکش در مجاورت این اراضی، پس از مطالعات فنی گسترده و بازدیدهای میدانی، در نهایت با تصمیم به افزایش عمق و ترمیم زهکش موجود، شرایط برای خروج زهآب فراهم گردید و همچنین افزایش ۳۰۰ متری طول این زهکش باعث بهبود شرایط زهکش و دفع زه آب اراضی شد.

وی با بیان اینکه سه کیلومتر از زهکش موجود را احیا کردیم افزود: پس از بازدید و دستور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با برنامه ریزی انجام شده نه تنها سه کیلومتر از زهکش احیا شد بلکه با اتصال انتهای زهکش، خروج زه آب تسهیل شده است.

دریس در پایان  گفت: اراضی مذکور در حد فاصل روستای رمیله و مخزن سد تنظیمی- انحرافی شهدای رامشیر واقع شده است.