امیرحسین نظری رئیس اداره کل صمت خوزستان بیان کرد:در خرداد ماه سال جاری بازرسان سازمان صمت خوزستان تعداد۱۴۵۲۱ بازرسی انجام داده و بازرسان مجامع امور صنفی تعداد ۲۶۶۷ فقره بازرسی را گزارش دادند، که در پی آن منجر به تشکیل۶۸۹ پرونده تخلف از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت بوده و۳۱۱ پرونده تخلف از سوی بازرسان مجامع امور صنفی گزارش شده است.

نظری گفت:ارزش ریالی پرونده‌های متشکله از سوی بازرسان صنعت،معدن و تجارت۱۳۱۶۸۹۰۰۶۵۰۰ بوده و ارزش ریالی پرونده های بازرسان مجامع امور صنفی ۱۲۹۸۵۵۴۱۰۰ گزارش شده است،که جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شدند.