در ابتدای این جلسه ضمن ارتباط اینترنتی با مدیران امور آب مناطق و مدیران عامل سدهای استان، گزارشی از آخرین شرایط مناطق مختلف استان دریافت شد.

همچنین معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ،آخرین وضیعت میزان بارندگی اتفاق افتاده در حوضه های مختلف استان را ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش های عوامل اجرایی در چند روز گذشته ، بر حفظ و آمادگی کامل مدیران در شهرستان‌ها تا پایان پدیده مونسون تاکید کرد.