با اعلام نياز و همكاري مديريت توليد و راهبري پژوهش و فنآوري، قرارداد پژوهشي با عنوان “طراحي و ساخت پايلوت نم‌زدايي گاز طبيعي و ايجاد بسته نرم افزاري به منظور بررسي فني عملكرد جاذب هاي صنعتي” في مابین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت به امضا رسيد.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با اعلام اين خبر توضيح داد: دستيابي به دانش طراحي و ساخت اين پايلوت با استانداردهاي صنعتي، مطابق فرآيند موجود يكي از كارخانجات نم زدايي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با هدف بررسي و پايش عملكرد جاذب هاي صنعتي توليدي براي اولين بار در كشور در اين قرارداد پژوهشي توسعه خواهد يافت.

مهندس عليرضا دانشي افزود: با توجه به فرآيند جذب سطحي در عمليات مهم نم زدايي، توسعه و ساخت پايلوتي مخصوص براي تست و ارزيابي جاذب هاي صنعتي مورد نياز عمليات هاي مهندسي اين شركت بوده و بر همين اساس مي توان شرايط مختلف عملياتي (شامل عمليات جذب و احيا) مانند سرعت و جريان گاز، دما و فشارهاي جذب و احيا و غيره را براي جاذب هاي صنعتي پيشنهادي تست و ارزیابی نمود و بالطبع از هزينه هاي هنگفت تعويض جاذب يا تعليق فعاليت هاي واحدهاي عملياتي، تنها با صرف مدت زمان محدود و كوتاه، جلوگيري كرد.

رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيز با تاكيد بر اين موضوع كه اساس برنامه هاي پيش رو در پژوهش و فناوري، نگاه تحول آفرين در بستر نقشه راهبردي فناورانه و ضرورت ارتباط مستقيم كليه فعاليت هاي پژوهشي با ماموريت اصلي سازمان و گره زدن به امر توليد است اضافه نمود: برنامه ريزي بر اساس اجراي پايلوت هاي فنآورانه، ساخت، بومي سازي و توسعه فناوري و دانش فني در كليه سطوح و برمبناي نيازهاي فناورانه و چالش هاي موجود سازمان در دستور كار پژوهش و فنآوري مناطق نفتخيز قرار گرفته كه در همين راستا انعقاد قراردادهاي پژوهشي، پژوهانه و فرصت مطالعاتي بر مبناي نياز سازمان با مراكز دانش بنيان و دانشگاه ها در دست اقدام و پيگيري مي باشد.

دكتر محمدگلستان‌باغ با اشاره به قراردادپژوهشي اخير، ضمن ضروري دانستن وجود پايلوت بررسي تجاري و تست عملكرد جاذب هاي سطحي توليد شده، شبيه سازي فرآيند در ارزيابي عملكرد واحد نم زدا، طراحي پايلوت نم زداي گاز طبيعي، توليد مدارك مهندسي ساخت پايلوت نم زدا و تهيه بستر شبيه ساز منطبق بر ارزيابي عملكرد پايلوت و واحد صنعتي را از مهم ترين مراحل اين قرارداد پژوهشي دانست و اضافه نمود: دستآورد اين پروژه در كليه شركت هاي بهره بردار صنعت نفت، گاز و پتروشيمي قابل توسعه و استفاده خواهد بود. همچنين ساخت و توسعه اين پايلوت امكان پايش و بهينه سازي آنلاين فرآيند از قبيل كاهش دفعات جذب و احيا و كاهش مصرف انرژي را ممكن خواهد ساخت.

شايان ذكر است این پروژه با هدف طراحی و ساخت پایلوت نمزدایی گاز طبیعی به منظور بررسي فني عملكرد جاذب هاي صنعتي توسط مدیریت تولید اعلام نیاز و با راهبری و پيگيري مجموعه پژوهش و فناوری شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب منجر به انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعت نفت گرد