“عباس صدریان‌فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همراه با معاون سد و نیروگاه این سازمان و مدیرعامل، مشاورین و پیمانکاران سد مسجد سلیمان از این سد بازدید بعمل آوردند همچنین در پایان این بازدید جلسه ایی بمنظور بررسی و رفع مشکلات این سد با حضور مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان برگزار شد.