تولید خمیرمایه در شرکت خمیرمایه و الکل رازی از ظرفیت اسمی ۱۰ هزارتن عبور کرد.