واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز تاخیر در پاسخگویی نسبت به شکایت صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳ بوده که با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری، دیوان پذیرفت و رای را منتفی کرد لذا حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است….

برپایه این گزارش شکایت مطرح شده مربوط به سال ۹۳ بوده و به شهردار کنونی اهواز ارتباطی نداشته لذا در این مسئله قصوری از سوی رضا امینی شهردار اهواز صورت نگرفته است.