مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: این دستگاه که با بهره گیری از دانش بومی ساخته شده است و به صورت هوشمند فعالیت می کند.

علیرضا دانشی افزود: دستگاه کنترل فوران چاه های نفت و گاز پرفشار یک دستگاه خشک، پیش رونده به سمت آتش و دارای سیستم داخلی است.

جواد کاظمی، طراح این دستگاه گفت: عملکرد این دستگاه حمله به فوران چاه، کنترل فوران چاه، مهار کردن آتش و همزمان اقدام به ترزیق گل سنگین حفاری به چاه می کند.