در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی و پاسخگویی به مطالبات مردم; شهردار کلانشهر اهواز در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافت.
صبح دیروز رضا امینی با حضور در سامانه سامد استانداری خوزستان بصورت مستقیم ازطریق تلفن سراسری ۱۱۱پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردم اهواز شد.
گفنتنی است عمده مشکلات شهروندان در این گفتگوی تلفنی در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک بود که شهرداربه منظور رفع این دغدغه ها قول مساعد داد که پیگیریهای لازم را انجام دهند.