عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه فاز صفر یک امیر آباد آغاز شد