مسعود حمیدی نژاد امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ در گفتگو با روابط عمومی و ضمن تایید این خبر؛ اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی مجموعه تعلیم و تربیت استان خوزستان توسعه کمی و کیفی حوزه آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای و کاردانش است و بر این اساس آموزش و پرورش استان با برنامه ریزی مدون موفق به کسب رتبه دوم کشوری در شاخص توسعه کمی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش شد.